Socijalno ekonomski savet APV (SES)

Novi Sad, 21. mart 2016. godine

23. SEDNICA POKRAJINSKOG SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA

 

b-1 smallNa 23. sednici održanoj 21. marta 2016. godine izvršen je izbor predsedavajućeg Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta za naredni jednogodišnji mandatni period.  Nakon Pokrajinske vlade, predsedavanje u narednom jednogodišnjem periodu preuzima Savez samostalnih sindikata Vojvodine, na čiji je predlog za predsedavajućeg PSES izabran Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.  
U nastavku sednice konsenzusom su usvojeni Izveštaj o radu PSES za 2015. godinu, Orjentacioni plan rada PSES za 2016. godinu i Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju PSES za 2015. godinu. Prilikom usvajanja ovih vrlo značajnih dokumenata, članovi PSES su se složili da je socijalni dijalog na nivou AP Vojvodine na izuzetno visokom nivou, a da je rad u 2015. godini bio vrlo intenzivan, te da je odlična saradnja između socijalnih partnera, a nedovoljne nadležnosti APV jedina granica za realizaciju mnogih ideja.
Udarna tačka dnevnog reda bila je Informacija Unije poslodavaca Vojvodine o aktivnostima kancelarije, odnosno sektora UPV za preduzetništvo, koji je osnovan krajem 2014. godine, uz finansijsku podršku Pokrajinske vlade – Sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i uz pomoć Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta. Predsednik Unije poslodavaca Vojvodine, Stanko Krstin je istakao da se sprovođenjem aktivnosti sektora za  preduzetništva olakšavaju uslovi za osnivanje i poslovanje preduzetnika, mikro i malih preduzeća u AP Vojvodini, a time se zadržavaju postojeća radna mesta i ostvaruju uslovi za nova zapošljavanja u ovom sektoru. Najznačajnije aktivnosti Unije poslodavaca Vojvodine u oblasti preduzetništva tokom 2015. godine odnosile su se na izgradnju početne baze podataka svih udruženja sa kontaktima, na stručnu pomoć preduzetnicima, konstantno dostavljanje informacija o svim subvencijama, javnim pozivima i konkursima, podršku i promovisanje preduzetništva žena, na isticanje problema u razvoju preduzetništva i predlaganje rešenja na svim skupovima na kojima je Unija poslodavaca učestvovala. Pored toga, na RTV Vojvodini, u seriji emisija „Biznis monitor“ stalna rubrika je bila „da sam ja ministar“ gde su preduzetnici imali priliku da iznesu najveće probleme u svom poslovanju i da predlože rešenja. Potpisan je Sporazum sa UG „Komšija“ iz oblasti zaštite životne sredine kroz besplatnu uslugu prikupljanja i predaje na reciklažu otpada kod preduzetnika, a organizovani su i besplatni edukativni programi i seminari  za preduzetnike. UPV je sugerisala u formiranju „Plana obuke Edukativnog centra za 2016. godinu“, dok je za Univerzitet u Novom Sadu  formulisala predlog aktuelnih privrednih tema za studentske radove iz oblasti preduzetništva. Socijalni partneri, članovi PSES  podržali su sve vođene aktivnosti, uz ocenu da je kancelarija, odnosno sektor za preduzetništvo  pri UPV radio veoma intezivno i kvalitetno, čime je u potpunosti opravdao ciljeve osnivanja.
b-2 smallPovodom informacije  o pripremi zajedničke internet platforme za sve lokalne socijalno-ekonomske savete u Republici Srbiji, u okviru realizacije tvining IPA Projekta „Unapređenje socijalnog dijaloga u RS“   doneta je odluka da Pokrajinski socijalno-ekonomski savet prihvata da bude glavni administrator platforme. Naime, eksperti iz Slovačke, tvining partnera u Projektu, sačinili su zajedničku internet stranicu za sve osnovane lokalne socijalno-ekonomske savete u RS (u Pokrajini Vojvodini i gradovima i opštinama Srbije). Uz ocenu da Pokrajinski socijalno-ekonomski savet jedini poseduje sve potrebne tehnološko-tehničke i kadrovske kapacitete za održavanje zajedničke internet stranice, Kancelarija IPA projekta preporučila je da ovaj posao obavlja PSES, što je prihvaćeno donošenjem navedene odluke na sednici.
Kao gosti, sednici su prisustvovali Božidar Stanišić i Petar Čabrilo,  koji su u ime bačkopalanačkih preduzeća u stečaju: ad „Marina“, „Merkur Plus“ doo, ad „Merkur“, „Radnik“ ad, ad „Čelarevo“ i ad „Nopal“, obrazložili obraćanje PSES-u za pomoć radi povezivanja staža. Oko 1000 bivših radnika ovih preduzeća ne mogu da ostvare pravo na penziju jer poslodavci u određenom periodu nisu uplaćivali doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, pa im staž nije povezan.   
Ocenivši da se radi o ozbiljnom problemu, prisutnom na teritoriji cele Republike i da su zahtevi potpuno opravdani, Pokrajinski socijalno-ekonomski savet je odlučio da uputi inicijativu Vladi Republike Srbije za sistemsko rešavanje problema nepovezanog penzijskog staža za sve zaposlene i bivše zaposlene na teritoriji cele Republike Srbije. Rešenje bi moglo da bude ili donošenje posebnog zakona, poput onog iz 2005. godine, kojim je omogućeno povezivanje staža do 31.12.2003. godine, ili izmene postojećih zakona. Samo na taj način moguće je ispraviti veliku nepravdu prema radnicima, koji bez bilo kakve svoje krivice, zbog toga što poslodavci nisu izvršavali zakonsku obavezu uplate doprinosa, a nadležne državne institucije nisu preduzele adekvatne mere, ne mogu da ostvare pravo na penziju.
b-3 smallPokrajinski socijalno–ekonomski savet zaključkom je podržao predlog i inicijativu Poslodavaca Novog Sada i Socijalno-ekonomskog saveta grada Novog Sada za uvođenje dualnog  obrazovanja u obrazovni sistem Republike Srbije, istakavši da je neophodno sprovesti reformu ukupnog obrazovnog sistema u pravcu usklađivanja sa potrebama privrede. Samo putem dualnog obrazovanja, odnosno kombinacijom teorije i praktične nastave, dobićemo obrazovanu, kvalifikovanu i motivisanu radnu snagu koja će odgovoriti zahtevima i potrebama privrede, a samim tim doći će i do smanjenja stope nezaposlenosti, prvenstveno mladih. Kvalitetna reforma obrazovnog sistema i sprovođenje dualnog obrazovanja izvodljivo je samo uz javno – privatno partnersto, zbog čega je neophodna stalna komunikacija i socijalni dijalog između institucija obrazovnog sistema i privrede, odnosno udruženja poslodavaca.
Na sednici su usvojena i interna opšta akta -  doneta Odluka o dopuni Poslovnika o radu PSES i novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u PSES.

Preuzeto sa www.pses.org.rs

 

 

SES APV, 10. jul 2015.godine

    Održana 17. sednica Pokrajinskog socijalno – ekonomskog saveta

 

SNIMAK DELA SEDNICE


17 SES APV-1-smallNa sedamnaestoj sednici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta održanoj 10. jula 2015. godine razmotren je materijal Privredne komore Vojvodine „Aktuelna privredna kretanja u Vojvodini u periodu januar – maj 2015. godine: Preuzmite u PDF formatu
Predsednik Privredne komore Vojvodine, Ratko Filipović je predstavio analitički pregled makroekonomskih pokazatelja za Republiku Srbiju i region AP Vojvodinu za 2014. godinu i prvih 5 meseci tekuće godine. U izlaganju je naglasio da je kroz analizu privrednih kretanja u okviru prvih pet meseci tekuće godine teško govoriti o jasno izraženim trendovima, zato što je baza za istraživanje i poređenje protekla godina, koju su obeležile katastrofalne poplave i koje su neminovno uticale na privredna kretanja. I pored toga, može se konstatovati da su negativni trendovi u industrijskoj proizvodnji zaustavljeni, da ukupna industrijska proizvodnja, a posebno prerađivačka industrija u AP Vojvodini, beleži rast. Stanje u poljoprivredi je znatno poboljšano, pa se očukuju dobri rezultati u ukupnoj primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Miroslav Vasin, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova je, u ime Pokrajinske vlade, izneo podatke i ocene o aktuelnim privrednim kretanjima u odnosu na podatke za prošlu godinu. Posebno je naglasio da AP Vojvodina i u prošloj i u prvih pet meseci ove godine iskazuje stabilnost u svom poslovanju, što je izuzetno značajno, imajući u vidu velike turbulencije u prošloj godini. To se odnosi na rast industrijske proizvodnje i izvoza, smanjenje uvoza, na pozitivne prognoze u poljoprivrednoj proizvodnji. U odnosu na prosečne zarade, Vojvodina je na drugom mestu, ali ispod republičkog proseka. Razlog za to je prosečna zarada u beogradskom regionu, koja toliko podiže republički prosek, da su svi ostali statistički regioni ispod proseka. Pri tome, u strukturi zaposlenih u beogradskom regionu je oko 66 posto u javnom sektoru, dok je u vojvođanskom regionu ovaj procenat iznosi oko 26. Takođe, informisao je prisutne o tome da su Pokrajinska vlada i Skupština AP Vojvodine zauzele negativan stav o gašenju Elektrovojvodine i pripajanju Elektrodistrubuciji Beograd, posebno sa stanovišta preusmeravanja poreza i socijalnih doprinosa i ocene da će brojni dosadašnji dobavljači, mala i srednja preduzeća sa teritorije Vojvodine, ostati bez posla, jer će javne nabavke dobijati samo velike kompanije. Prisutan je i problem prodaje i izdavanja u zakup zemljišta u Vojvodini strancima, kao i rešavanje statusa preduzeća u restrukturiranju, bez bilo kakvog učešća relevantnih institucija iz AP Vojvodine. Trenutno ozbiljan problem su i emigranti, zbog ćega će Pokrajinski štab za vanredne situacije predlagati i realizovati mere, u skladu sa ovlašćenjima i nadležnostima AP Vojvodine.
17 SES APV-2-smallU raspravi je ocenjeno da su sve analize Privredne komore, koje PSES redovno razmatra, dragocen izvor podataka za socijalne partnere, jer samo one sadrže sistematski obrađane ekonomske pokazatelje za Vojvodinu. Naglašeno je, takođe, da mere finansijske konsolidacije i štednje, bez rasta proizvodnje, ne mogu da dovedu do oporavka privrede. Neophodne su konkretne ekonomske mere kako bi privreda krenula putem oporavka, a samim tim kako bi se povećala zaposlenost i zarade. Zato je zaključeno da će Pokrajinski socijalno-ekonomski savet, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u septembru organizovati dvodnevni skup – konferenciju na temu „Stanje u privredi AP Vojvodine – predlozi za oporavak“. Na skup će, uz socijalne partnere, članice PSES, biti pozvani predstavnici Privredne komore Vojvodine i drugih relevantnih institucija, predstavnici republičke Vlade, eminentni privrednici, naučnici i eksperti za ekonomska pitanja .
Istraživanje fiskalnih i parafiskalnih opterećenja malih i srednjih preduzeća, koje je sprovela Unija poslodavaca Srbije, prezentovao je Stanko Krstin, predsednik Unije poslodavaca Vojvodine. Studija je pokazala da na osnovu više od 150 zakonskih propisa postoji 499 fiskalnih i parafiskalnih zahvatanja u sektoru koji je obuhvaćen istraživanjem, da privrednici ne vide jasne veze između visine nameta i vrednosti izvršene usluge, da je prisutna nepredvidivost i netransparentnost sistema parafiskalnih zahvatanja u RS. Sve to utiče na značajan pad konkurentnosti Srbije, nizak nivo stranih direktnih investicija i povećanje sive ekonomije i zahteva suštinske reforme legislative koja uređuje ukupno opterećenje privrednih subjekata u Srbiji. Socijalni parneri su se pozitivno izjasnili o sprovedenom istraživanju, kao dobroj osnovi za utvrđivanje mera kojima bi se reformisao sistem fiskalnih, a posebno parafiskalnih zahvatanja od privrede.
Na sednici je izvršena zamena jednog člana PSES iz Pokrajinskog odbora UGS Nezavisnost za Vojvodinu i verifikovana je odluka Saveza samostalnih sindikata Vojvodine o članovima i zamenicima članova PSES iz ovog reprezentativnog sindikata.

17 SES APV-4-small

 

 PREUZETO SA www.pses.org.rs

 

 

SES APV - 24.11.2014.

ODRŽANA 12. SEDNICA POKRAJINSKOG SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA


b1Na dvanaestoj sednici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta održanoj 24. novembra 2014. godine, kao udarna tačka dnevnog reda, razmotrena su aktuelna privredna kretanja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za period januar – septembar 2014. godine. Osnov za diskusiju socijalnih partnera – članova PSES predstavljali su: Analiza Privredne komore Vojvodine i materijal Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova "Ekonomski položaj Vojvodine prema najnovijim podacima Zavoda za statistiku RS".  
            
Prezentujući najznačajnije ekonomske pokazatelje privrednih kretanja u Vojvodini u ovoj godini, Ratko Filipović, predsednik Privredne komore Vojvodine, naglasio je da je Analizu usvojio Upravni odbor Komore. Stavljanje Analize na dnevni red Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, koji čine predstavnici Pokrajinske vlade, reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca na pokrajinskom nivou praktično znači da su svi najodgovorniji subjekti u Vojvodini (vlast, poslodavci i sindikati) u prilici da daju ocene o prezentovanim pokazateljima, i što je najznačajnije, da na osnovu njih utvrde prioritete razvoja vojvođanske privrede. Svi izneti podaci u analizi ukazuju  na to da su ekonomska kretanja na teritoriji cele Srbije veoma negativna. Ovakav trend daje negativan zamah za sledeću godinu, koja bi trebalo da predstavlja prvu godinu za prve ishode reformi.
b2Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin izneo je podatke o ekonomskom položaju AP Vojvodine u odnosu na druge reione i republički prosek prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku. AP Vojvodina je sa ostvarenih 557.000 dinara BDP po stanovniku 3 odsto iznad proseka u Republici Srbiji, što je svrstava u razvijeni region. Sam podatak da se čak 26 lokalnih samouprava, od 45 u Vojvodini, nalazi u kategoriji razvijenih, jedna u nerazvijenim, a u devastiranim nijedna, najbolja je potvrda da su u Pokrajini postignuti rezultati daleko iznad proseka u Srbiji. U svom izlaganju je istakao, a sa tom ocenom su se složili svi prisutni na sednici, da je stanje u privredi Pokrajine takvo da je ona najmanje loša od ostalih regiona, osim beogradskog regiona, ali on je specifičan jer je 66 odsto zaposlenih u državnom sektoru. Podaci Republičkog zavoda za statistiku to potvrđuju, te je neprirodno to što se ova činjenica konstantno negira. To što je APV najmanje loša od ostalih regiona dobrim delom je i rezultat podsticaja iz budžeta APV malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu, ali i činjenice da privrednici iz Vojvodine u izmirivanju svojih obaveza savesnije ponašaju od ostalih.
b3U raspravi su se svi učesnici pohvalno izjasnili o Analizi Privredne komore Vojvodine i o materijalu Pokrajinskog sekretarijata za privredu, kao dobroj osnovi za diskusiju na sednici. Istaknuto je da reforme bazirane samo na štednji ne mogu dugoročnije da daju pozitivne rezultate, već je neophodno izgraditi realno primenljiv koncept oživljavanja privrede. Za Vojvodinu je to poljoprivredna proizvodnja, pre svega bazirana na manje farme i proizvodnju za izvoz, kao i na instaliranje novih proizvodnih pogona, posebno u prerađivačkoj industriji. U tom pravcu izgrađena je inicijativa da se pri Pokrajinskoj vladi, odnosno pri resornom Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, oformi radno telo koje će činiti eminentni privrednici i finansijski eksperti, koje će pripremiti koncept otvaranja novih pogona, tako da u kratkom roku počnu sa proizvodnjom.
 Na sednici je usvojen Rebalans finasijskog plana Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, kojim su obezbeđena sredstva koja će biti preneta socijalnom partneru – Uniji poslodavaca Vojvodine, namenjena razvoju sektora preduzetništva u AP Vojvodini i izvršeno je usklađivanje Pravilnika o radu PSES sa izmenama Zakona o radu i sa Zakonom o umanjenju plata u javnom sektoru. Takođe, PSES je informisan o  odluci socijalnog partnera – Pokrajinskog odbora UGS "Nezavisnost" o stavljanju van snage odluke kojom su privremeno istupili iz svih socijalno-ekonomskoh saveta, nezadovoljni procedurom donošenja Zakona o radu i drugih sistemskih zakona od intesa za zaposlene.

Preuzeto sa www.pses.org.rs

 

 

Novi Sad, 23. oktobar 2014.

SASTANAK POKRAJINSKOG SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA U OKVIRU IPA PROJEKTA "UNAPREĐENjE SOCIJALNOG DIJALOGA U RS"

 

23102014 PSES 01smallU okviru IPA tvining projekta "Unapređenje socijalnog dijaloga u Republici Srbiji", 23. oktobra 2014. godine, u prostorijama Radničkog doma u Novom Sadu, održan je zajednički sastanak Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta i Socijalno-ekonomskog saveta grada Novog Sada. Nosilac dvogodišnjeg projekata, čija je realizacija otpočeta u maju ove godine, je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, a tvining partner na projektu je Ministarstvo rada Republike Slovačke. Projekat se finansira iz pristupnih fondova EU. Cilj projekta je osnaživanje tripartitnog socijalnog dijaloga, kako bi on postao osnovni instrument kojim će Srbija unaprediti radno i socijalno zakonodavstvo harmonizacijom sa međunarodnim i standardima EU.
Projekat se realizuje kroz tri komponente: usklađivanje radnog zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije; unapređivanje tripartitnog socijalnog dijaloga na nacionalnom nivou; unapređenje tripartitnog socijalnog dijaloga na nivou lokalnih samouprava i u AP Vojvodini.

U okviru treće komponente projekta članovima Pokrajinskog i Gradskog socijalno-ekonomskog saveta eksperti iz Slovačke, Jan Gramata i Galia Terzieva, izložili su rezultate i analizu stanja na terenu. Učesnici sastanka su se u daljoj diskusiji složili u oceni da se tripartitni socijalni dijalog u Vojvodini kontinuirano odvija više od dvanaest godina, da je komunikacija između članica na visokom nivou, ali da je dijalog nedovoljno delotvoran zbog centralizacije odlučivanja na nacionalnom nivou o svim bitnim pitanjima koja utiču na uslove rada poslodavaca i položaj zaposlenih. Problem u osnivanju lokalnog socijalno-ekonomskog saveta u opštinama i gradovima je neshvatanje značaja socijalnog dijaloga od strane lokalnih samouprava, nepostojanje reprezentativnih poslodavačkih udruženja i komplikovana procedura upisa lokalnih socijalno-ekonomskih saveta u Registar.
23102014 PSES 04smallU tom smislu, slovački eksperti su izneli da će u okviru projekta predložiti izmene u zakonskoj regulativi, koje se odnose na pojednostavljenje procedure registracije lokalnih saveta i na utvrđivanje reprezentativnosti socijalnih partnera na lokalnom nivou, na uvođenje prava na članstvo javnih preduzeća u udruženjima poslodavaca, na uspostavljanje i unapređenje komunikacije socijalnih saveta na horizontalnom i vertikalnom nivou, na funkcionalno povezivanje svih institucija koje imaju sličan delokrug rada kao socijalno-ekonomski saveti i, što je najznačajnije, regulisanje obaveze usaglašavanja stavova socijalnih partnera na Socijalno-ekonomskom savetu RS, kao deo obavezne zakonske procedure donošenja zakona od vitalnog interesa za zaposlene i poslodavce.

U narednim projektnim aktivnostima najavljene su radioce u lokalnim socijalno-ekonomskim savetima o modelima medijacije i pregovaranja, u cilju podizanja svesti socijalnih partnera o značaju, mogućnostima i potrebi za postajanjem socijalnog dijaloga.

23102014 PSES 02small  23102014 PSES 03small

 

 

Novi Sad, 28. jul 2014. godine

ODRŽANA 11. SEDNICA
POKRAJINSKOG SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA


28072014 savet 3-res za sajtNa 11. sednici Pokrajinskog socijalno – ekonomskog saveta, održanoj 28. jula 2014. godine na dnevnom redu su bile dve teme: stavovi socijalnih partnera, članica PSES o usvojenim zakonoma u radno-socijalnoj sferi – Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o radu i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i inicijativa za donošenje Zakona o zanatskoj delatnosti.

Povodom nedavno usvojenih izmena Zakona o radu i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, predstavnici članica PSES izneli su stavove svojih organizacija u vezi sa procedurom donošenja i sadržinom ovih zakona, koji nesumnjivo najdirektnije utiču na položaj svih poslodavaca i zaposlenih u Srbiji. Iako su stavovi socijalnih partnera o sadržini zakona različiti, u pogledu procedure donošenja svi su se složili u oceni da nije ispoštovana zakonska obaveza upućivanja nacrta zakona Socijalno-ekonomskom savetu Republike na mišljenje, a nije organizovana ni javna rasprava. Na taj način se pokazalo da socijalni dijalog na nacionalnom nivou ne funkcioniše. Suprotno tome, u Vojvodini se suštinski tripartitni socijalni dijalog neguje, pa Pokrajinski socijalno-ekonomski savet u kontinuitetu i uspešno radi već više od deset godina. Problem je u tome što Vojvodina nema dovoljno nadležnosti, tako da su dometi i rezultati rada PSES ograničeni.

Obrazlažući stavove Unije poslodavaca Vojvodine, Stanko Krstin, predsednik, naglasio je da je ova organizacija, kao i UPS, u čijem je sastavu podržava izmene zakona, kao prvi korak ka unapređenju poslovnog ambijenta, te da Zakon o radu treba da sadrži samo okvir, a konkretne uslove treba direktno da dogovoraju direktno poslodavci i sindikati kolektivnim ugovorima.

U ime Pokrajinske vlade i Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar, ukazao je na činjenicu da je prilikom njihovih donošenja izostao dijalog socijalnih partnera, a bez njega kao demokratske tekovine, dolazi do konflikata i sukoba između sveta rada i sveta kapitala. Postavlja se pitanje na koji način će se dijalog obnoviti nako ovakvih poteza, a posledice mogu da budu veoma ozbiljne.

Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine demantovao je navode da do sada važeći Zakon o radu nije sprečio otpuštanja radnika, već je dramatično smanjivanje broja zaposlenih rezultat loših, često kriminalnih privatizacija. Istakao je da reprezentativni sindikati nisu neodgovorne, retrogradne organizacije koje nisu svesne neophodnosti reformi, ali ne prihvataju da se one lome isključivo preko radnika, obespravnjenih i slabo plaćenih. Zato su u protestu koji su reprezentativni sindikati organizovali povodom načina donošenja dva zakona od životnog interesa za radnike simbolički sahranili socijalni dijalog u Srbiji.
Predsednik Pokrajinskog odbora UGS "Nezavisnost" Slavko Vlaisavljević informisao je PSES da je UGS "Nezavisnost" zbog svih događanja oko donošenja zakona doneo odluku o izlasku iz Socijalno-ekonomskog saveta RS, ali i iz svih lokalnih saveta. Iz tog razloga Pokrajinski odbor UGS "Nezavisnost" se privremeno povlači iz Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, što ne znači da on nije radio dobro. Naprotiv, PSES funkcioniše stalno u skladu sa zakonom, ali zbog nedovoljnih nadležnosti Vojvodine nije u mogućnosti da značajnije utiče na definisanje položaja zaposlenih i poslodavaca, što se rešava na nacionalnom nivou.

Na sednici je podržana inicijativa za donošenje Zakona o zanatskoj delatnosti, koju je uputio Socijalno-ekonomski savet grada Novog Sada. Pokrajinski socijalno-ekonomski savet će inicijativu, preko Pokrajinskog sekretarijata za privredu dostaviti Vladi AP Vojvodine. Od Pokrajinske vlade se očekuje da će ovu inicijativu podržati i proslediti je nadležnom ministarstvu Republike Srbije. Slavko Novaković je u obrazloženju inicijative istakao da se radi o reformskom zakonu čijim donošenjem bi se ova delatnost sistemski uredila, uticalo bi se na preusmeravanje crne ekonomije u legalne tokove, bila bi rešena mnoga egzistencijalna pitanja zanatlija i omogućeni uslovi za nova zapošljavanje. Radni tekst zakona je pripremljen u nadležnom Ministarstvu, pa je nejasno zbog čega se ne upućuje u proceduru donošenja.

VIDEO 1

VIDEO 2

 

Preuzeto sa www.pses.org.rs 

 

 

 

Najave događaja