Vesti

AKTUELNI KONKURSI

GARANCIJSKI FOND APV - Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama. BANKE PARTNERI SU:
- BANCA INTESA AD Beograd
- AIK BANKA AD Niš
- CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad
http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-nove-opreme-mikro-malim-i-srednjim-privrednim-drustvima-preduzetnicima-i-zemljoradnickim-zadrugama/

 

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE - Javni poziv za učešće u programu podrške inovativnim MMSPP

Cilj Program je unapređenje kulture investiranja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u inovacije radi povećanja konkurentnosti. Javni poziv će trajati 60 dana od dana objavljivanja. http://ras.gov.rs/sr/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-inovativnim-mmspp

 

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE - Javni poziv za učešće u programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP
Program ima za cilj da unapredi preduzetništvo, poslovni ambijent i poveća konkurentnost sektora MMSPP i razvije poslovnu infrastrukturu. Program se sastoji iz 3 komponente. Javni poziv za Komoponentu 1 je otvoren 60 dana od dana objavljivanja. http://ras.gov.rs/sr/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-razvoju-konkurentnosti-mmspp

 

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE - Javni poziv za učešće u programu podrške izvoznicima
KOMPONENTA 1 – PRIPREMA ZA IZVOZ, rok 60 dana od dana objavljivanja.
KOMPONENTA 2 – UNAPREĐENjE KAPACITETA IZVOZNIKA, konkurs je otvoren do utroška sredstava.
http://ras.gov.rs/sr/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-izvoznicima 

 

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE - Javni poziv za učešće u programu podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja
• Promocija preduzetništva i primera dobre prakse sa fokusom na omladinsko i žensko preduzetništvo;
• Izrada analiza i sprovođenje istraživanja u cilju povećanja konkurentnosti MMSPP;
• Razvoj novih usluga namenjenih MMSPP;
• Unapređenje postojećih usluga namenjenih MMSPP.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava. - http://ras.gov.rs/sr/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-projektima-za-unapredenje-ekonomskog-razvoja

 

MINISTARSTVO PRIVREDE - Javni poziv za dodelu sredstava podsticaja za direktne investicije.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.
http://www.privreda.gov.rs/javni-poziv-za-dodelu-sredstava-podsticaja-za-direktne-investicije/

 

MINISTARSTVO PRIVREDE - Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme. 

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2017. godini sprovodi se u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijom:
1. PROCREDIT BANKA A.D. Beograd
2. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA A.D. Beograd
3. HALKBANK, Beograd
4. ERSTE BANKA A.D. Novi Sad
5. UNICREDIT BANKA SRBIJA A.D. Beograd
6. Raiffeisen Leasing D.O.O. Beograd
Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 567.720.592,00 dinara. 

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava! http://ras.gov.rs/sr/razvoj-preduzetnistva/otvoreni-pozivi-konkursi/program-podrske-malim-preduzecima-za-nabavku-opreme

--------------------------------------------------------------------

 

POLJOPRIVREDA 

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - Bespovratna sredstva za skladištenje žitarica. Rok – 15. oktobar 2017. godine - http://subvencije.rs/oprema-i-mehanizacija/bespovratna-sredstva-za-skladistenje-zitarica-ministarstva-poljoprivrede-u-2014-oj-godini/

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - Bespovratna sredstva za hladnjače i opremu za hladnjače. Rok – 15. oktobar 2017. godine - http://subvencije.rs/oprema-i-mehanizacija/bespovratna-sredstva-za-hladnjace-opremu-za-hladnjace-ministarstva-poljoprivrede-u-2014-oj-godini/

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - Bespovratna sredstva za nabavku nove opreme i izgradnju objekta za smeštaj životinja. Rok – 15. oktobar 2017. godine - http://subvencije.rs/oprema-i-mehanizacija/bespovratna-sredstva-za-nabavku-nove-opreme-za-smestaj-zivotinja-ministarstva-poljoprivrede-u-2014-oj-godini/

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - Pravilnik o podsticajima u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla. Pravo na podsticaje imaju:
1. pravno lice,
2. preduzetnik i
3. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
Pravilnik i zahtev za podsticaje možete preuzeti na http://subvencije.rs/stocarstvo/kvalitetne-priplodne-krmace/pravilnik-o-podsticajima-u-stocarstvu-za-kvalitetna-priplodna-grla/

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - Podsticaji u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov. Izuzetno u 2017. godini pravo na podsticaj može da se ostvari i ako su krave oteljene u periodu od 1. januara do 31. avgusta 2017. godine. Podsticaj po kravi znosi 5000 dinara po grlu. Kompletan tekst pravilnika i zahtev, možete preuzeti na http://subvencije.rs/vesti/10318/

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - Podsticaji u organskoj stočarskoj proizvodnji. Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju obuhvataju sledeće vrste podsticaja u odgovarajućim iznosima po vrsti pojedine mere, i to za:
1) premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje;
2) tov junadi;
3) tov jagnjadi;
4) tov jaradi;
5) tov svinja;
6) krave dojilje;
7) košnice pčela;
8) proizvodnju konzumne ribe;
9) krave za uzgoj teladi za tov;
10) kvalitetne priplodne mlečne krave;
11) kvalitetne priplodne tovne krave i bikove;
12) kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve;
13) kvalitetne priplodne krmače i nerastove;
14) roditeljske kokoške teškog tipa;
15) roditeljske kokoške lakog tipa;
16) roditeljske ćurke;
17) kvalitetne priplodne matice riba šarana;
18) kvalitetne priplodne matice riba pastrmke.
http://subvencije.rs/vesti/pravilnik-o-izmenema-i-dopunama-pravilnika-za-koriscenje-podsticaja-u-organskoj-proizvodnji/

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE - Regresiranje osiguranja useva i plodova. Mogu se osigurati:
1) usevi i plodovi od rizika umanjenja prinosa;
2) rasadnici i mladi višegodišnji zasadi pre stupanja na rod
3) životinje
Pravo na regres ostvaruje se tako što se zahtev za ostvarivanje prava na regres podnosi Ministarstvu finansija i privrede -Upravi za trezor. Zahtev se podnosi jedanput godišnje u dva primerka od 15. juna do 31. oktobra tekuće godine.
Pravilnik i zahtev za regresiranje osiguranja možete preuzeti na http://subvencije.rs/biljna-proizvodnja/regresiranje-osiguranja-useva-plodova/

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE - Subvencije za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju. Kompletan pravilnik o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja, možete preuzeti na http://subvencije.rs/biljna-proizvodnja/vocarstvo-i-vinogradarstvo/subvencije-za-proizvodnju-sadnog-materijala-sertifikaciju-klonsku-selekciju/

--------------------------------------------------------------------

 

ZAPOŠLJAVANJE  I  SAMOZAPOŠLJAVANJE

 

 

MINISTARSTVO PRIVREDE - Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju u 2017. godini - http://www.privreda.gov.rs/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-pocetnike-u-poslovanju-u-2017-godini/    Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2017. godini - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_poslodavcima_za_dodelu_subvencije_za_zapo_ljavanje_nezaposlenih_lica_iz_kategorije_te_e_zapo_ljivih_na_novootvorenim_radnim_mestima_u_2017._godini.cid33506?page=0  Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su:

- mladi  do  30  godina  starosti - bez  kvalifikacija/sa  niskim kvalifikacijama ili mladi koji posao traže duže od 12 meseci
- stariji od 50 godina
- viškovi zaposlenih
- Romi
- osobe sa invaliditetom
- radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći
- mladi do 30 godina starosti sa statusom dece palih boraca
- mladi  do  30  godina  starosti  koji  su  imali/imaju  status dece bez roditeljskog staranja
- žrtve trgovine ljudima i
- žrtve porodičnog nasilja
Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_stru_ne_prakse_u_2017._godini.cid33489?page=1  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2017. godini za viškove zaposlenih i dugoročno nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje duže od 18 meseci - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_sticanja_prakti_nih_znanja_u_2017._godini_za_vi_kove_zaposlenih_i_dugoro_no_nezaposlena__lica_koja_se_nalaze_na_evidenciji_nezaposlenih_nacionalne_slu_be_za_zapo_ljavanje_du_e_od_18_meseci.cid33488?page=1  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica u 2017. godini - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_sticanja_prakti_nih_znanja_za_nekvalifikovana_lica_u_2017._godini.cid33487?page=1  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica u 2017. godini - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_sticanja_prakti_nih_znanja_za_nekvalifikovana_lica_u_2017._godini.cid33487?page=1   Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2017. godini - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_u_e__e_u_finansiranju_programa_obuke_na_zahtev_poslodavca_u_2017._godini.cid33486?page=2   Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.


NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2017. godini - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_subvenciju_zarade_za_osobe_sa_invaliditetom_bez_radnog_iskustva_u_2017._godini.cid33496?page=0  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 31.12.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2017. godini - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_refundaciju_tro_kova_podr_ke_osobama_sa_invaliditetom_koje_se_zapo_ljavaju_pod_posebnim_uslovima_u_2017._godini.cid33493?page=1  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 31.12.2017. godine.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INVESTICIJE I POLJOPRIVREDA

 

RAZVOJNI FOND VOJVODINE raspisao je konkurse koji su otvoreni do iskorišćenja sredstava. Tekst konkursa i dokumentaciju možete pronaći na http://www.rfapv.rs/

-     Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања
-     Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства
-     Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства
-     Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду
-     Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта
-     Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди
-     Конкурс за доделу краткорочних кредита на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране европске уније и билатералних донатора
-     Конкурс за дугорочне кредите за инвестиционо опремање радних, пословних и агроиндустријских зона кроз суфинансирање са локалним самоуправама

 

MINISTARSTVO PRIVREDE - Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte - http://www.privreda.gov.rs/5857-2/  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava.

 

Na sajtu FONDA ZA RAZVOJ SRBIJE - http://www.fondzarazvoj.gov.rs/ - objavljeni su sledeći konkursi:
-    Investicioni krediti - http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/uslovi_investicije.pdf
-    Krediti za razvoj preduzetništva - http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/uslovi_preduzetnici.pdf
- Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju - http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/poziv_Startup_%20sa_grantom.pdf
-    Kratkoročni krediti - http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/uslovi_kratkorocni_program.pdf
-    Krediti za trajna obrtna sredstva - http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/uslovi_TOS.pdf
-    Garancije - http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/uslovi_garancije.pdf
-    Sporazumno izmirenje obaveza - http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/dokumentacija_sporazum.pdf
-    Krediti za održavanje tekuće likvidnosti - http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/uslovi_likvidnost.pdf
-    Reprogram - http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/uslovi_reprogram.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TURIZAM


MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA - Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude - http://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-kreditnih-sredstava-za-podsticanje-kvaliteta-turisticke-ponude-2017/?lang=lat  Rok za podnošenje zahteva je 01.11.2017. godine.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GARANCIJE


Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-nove-opreme-mikro-malim-i-srednjim-privrednim-drustvima-preduzetnicima-i-zemljoradnickim-zadrugama/

 

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-nove-energetski-efikasne-opreme-i-opreme-neophodne-za-koriscenje-obnovljivih-izvora-energije/

 

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za montažne silose - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-dugorocnih-kredita-za-montazne-silose/

 

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-dugorocnih-kredita-za-kupovinu-poljoprivrednog-zemljista/

 

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-dugorocnih-kredita-za-nabavku-nove-poljoprivredne-mehanizacije-i-opreme/

 

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju START UP programa radno neaktivnih žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-start-up-programa-radno-neaktivnih-zena-sa-teritorije-autonomne-pokrajine-vojvodine/

 

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme preduzetnicama i ženama osnovačima malih preduzeća koje delatnost obavljaju manje od tri godine sa teritorije AP Vojvodine - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-opreme-preduzetnicama-i-zenama-osnovacima-malih-preduzeca-koje-delatnost-obavljaju-manje-od-tri-godine-sa-terito/

 

 

Najave događaja