Vesti

AKTUELNI KONKURSI

GARANCIJSKI FOND APV - Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama. BANKE PARTNERI SU:
- BANCA INTESA AD Beograd
- AIK BANKA AD Niš
- CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad
http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-nove-opreme-mikro-malim-i-srednjim-privrednim-drustvima-preduzetnicima-i-zemljoradnickim-zadrugama/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST - Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program) - Cilj Programa je da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje startap i/ili spinof kompanija u privatnom sektoru, tako što će obezbediti finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju.
Trajanje projekta u okviru Programa može biti najviše do 12 meseci. Iznos finansiranja koji Fond dodeljuje u okviru Programa iznosi najviše 85% ukupno odobrenog budžeta projekta, a ukupni iznos finansiranja od strane Fonda ne može biti veći od 80.000 evra.
Rok za konkurisanje je 01. jun 2018. godine. http://www.inovacionifond.rs/program-ranog-razvoja-o-programu/

 

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST - Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program) - Ciljevi Programa:
 podsticanje komercijalizacije istraživanja i razvoja i dalji razvoj inovativnih kompanija zasnovan na znanju;
 podsticanje uspostavljanja saradnji/partnerstava sa međunarodnim kompanijama/organizacijama;
 povećanje broja tehnoloških kompanija i njihova priprema za dodatne investicione mogućnosti.
Trajanje projekta u okviru Programa može biti najviše do 2 godine. Rok za konkurisanje je 01. jun 2018. godine. http://www.inovacionifond.rs/program-sufinansiranja-inovacija-o-programu/

 

Razvojna agencija Srbije - JAVNI POZIV ZA PODRŠKU SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE, vrednosti od oko 45 miliona dinara. Preduzetnici će imati priliku za sufinansiranje i do 50 odsto opravdanosti projekta, odnosno do maksimalno dva miliona dinara bespovratnih sredstava. Javni poziv otvoren je do utroška sredstava - http://ras.gov.rs/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/kreiraj-zivot-javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-sektorima-preradivacke-industrije

 

Razvojna agencija Srbije - Javni poziv za učešće u Programu promocije izvoza - Komponenta 1 – Individualni nastup na međunarodnim sajmovima u inostranstvu. Otvoren do utroška sredstava - http://ras.gov.rs/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-promocije-izvoza

 

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE – Javni poziv za učešće u programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP - Komponenta 3 - Podrška kreiranju lanaca dobavljača. Javni poziv je otvoren do utroška sredstava - http://ras.gov.rs/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-razvoju-konkurentnosti-mmspp

 

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija - JAVNI KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA I DOTACIJA NAMENJENIH ZA PROJEKTE RAZVOJA TURIZMA U 2018. GODINI. Konkursom su predviđeni podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u Republici Srbiji. Sredstva se mogu koristiti za više namena, pa su u zavisnosti od toga rokovi 31. mart i 01. oktobar 2018. godine - http://mtt.gov.rs/vesti/конкурс-за-доделу-субвенција-и-дотаци/ 

 

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija - JAVNI KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE U 2018. GODINI. Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Rok za konkurisanje je 01. oktobar 2018. godine - http://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-kreditnih-sredstava/

 

 

Ministarstvo privrede - JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA u okviru PROGRAMA PODSTICANJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2018. GODINI. Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda. Rok za konkurisanje: do utroška sredstava, najkasnije do 31. decembra 2018. godine. http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-program-podsticanja-preduzetnistva-kroz-razvojne-projekte-u-2018-godini/?lang=lat

 

Ministarstvo privrede - JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U 2018. GODINI
Ciljevi programa su :
– podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja kroz osnivanje novih privrednih subjekata;
– podsticanje zapošljavanja;
– podrška preduzetništvu žena, mladih i socijalnog preduzetništva;
Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije u 2017. godini.
Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2018. godine. http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-pocetnike-u-poslovanju-u-2018-godini/

 

Razvojni fond Vojvodine raspisao je sledeće konkurse: (do utroška sredstava)
- PRAVNA LICA I PREDUZETNICI - http://www.rfapv.rs/pravna_lica_i_preduzetnici.html
Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja
Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva
Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva
Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma
Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa

- POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA – http://www.rfapv.rs/poljoprivredna_gazdinstva.html
Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma
Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa
Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu
Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi
Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPOŠLJAVANJE

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javne pozive/konkurse, u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Programom rada za 2018. godinu:

 

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2018. godini - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_poslodavcima_za_dodelu_subvencije_za_zapo_ljavanje_nezaposlenih_lica_iz_kategorije_te_e_zapo_ljivih_na_novootvorenim_radnim_mestima_u_2018._godini.cid43102?page=0

ROK ZA KONKURISANJE: do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2018.

 

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_sticanja_prakti_nih_znanja.cid43094?page=0
ROK ZA KONKURISANJE: do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2018.

 

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2018. godini - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_stru_ne_prakse_u_2018._godini.cid43095?page=0
ROK ZA KONKURISANJE: do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2018.

 

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2018. godini - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_stru_ne_prakse_u_2018._godini.cid43095?page=1
ROK ZA KONKURISANJE: do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2018.

 

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2018. godini - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_refundaciju_tro_kova_podr_ke_osobama_sa_invaliditetom_koje_se_zapo_ljavaju_pod_posebnim_uslovima_u_2018._godini.cid43097?page=1
ROK ZA KONKURISANJE: do utroška sredstava, najkasnije do 31.12.2018.

 

Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2018. godini - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_subvenciju_zarade_za_osobe_sa_invaliditetom_bez_radnog_iskustva_u_2018._godini.cid43098?page=1
ROK ZA KONKURISANJE: do utroška sredstava, najkasnije do 31.12.2018.

 

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2018. godini - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_refundaciju_tro_kova_podr_ke_osobama_sa_invaliditetom_koje_se_zapo_ljavaju_pod_posebnim_uslovima_u_2018._godini.cid43097?page=0
ROK ZA KONKURISANJE: do utroška sredstava, najkasnije do 31.12.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GARANCIJE


Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-nove-opreme-mikro-malim-i-srednjim-privrednim-drustvima-preduzetnicima-i-zemljoradnickim-zadrugama/

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-nove-energetski-efikasne-opreme-i-opreme-neophodne-za-koriscenje-obnovljivih-izvora-energije/

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za montažne silose - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-dugorocnih-kredita-za-montazne-silose/

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-dugorocnih-kredita-za-kupovinu-poljoprivrednog-zemljista/

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-dugorocnih-kredita-za-nabavku-nove-poljoprivredne-mehanizacije-i-opreme/

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju START UP programa radno neaktivnih žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-start-up-programa-radno-neaktivnih-zena-sa-teritorije-autonomne-pokrajine-vojvodine/

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme preduzetnicama i ženama osnovačima malih preduzeća koje delatnost obavljaju manje od tri godine sa teritorije AP Vojvodine - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-opreme-preduzetnicama-i-zenama-osnovacima-malih-preduzeca-koje-delatnost-obavljaju-manje-od-tri-godine-sa-terito/

 

 

Najave događaja